Týmy a rodinné BOINC poradenství, aneb úvod do psychologie vztahů mezi počtáři

BOINC je silná myšlenka, která spojuje jednotlivce po celé planetě. Účast nám počtářům něco dává. Sytí část psychosociálních potřeb a děje se tak převážně v tzv. virtuálním (kyber) prostoru. Jednotlivci se sdružují do týmů a po čase se projevují všechny vlastnosti, které můžeme nalézt v běžném životě. My se zaměříme na „krizová období“ v komunitě a budeme se částečně opírat o interní text FFUP „Rodinné poradenství“ (Smékal 2007).

Těžký život komunity.

Každý jedinec má nějakou osobní zkušenost se společenstvím lidí, klubem, týmem. Tyto zkušenosti se začínají formovat záhy po narození a dále interagují se světem. Vztahy mezi počtáři v tomto nejsou výjimkou a pojetí rodiny nám může posloužit jako jeden z pilířů pro vystavění textu.

O pojmech jako „family well being“ (zdravé fungování rodiny) neexistuje dosud dostatečný konsenzus, ale můžeme říci, že „to, co charakterizuje rodinu, není absence problémů, ale účinný způsob jejich zvládání.“ (Sobotková 2007 str. 76) Každá rodina je zcela unikátní systém a nemůžeme tedy dospět k představě, že určitá podoba rodinného fungování bude vhodná pro všechny rodiny.

Vztahy

Pokud jde o vztahy, není možno spoléhat jen na „logiku věcí“. Ve vztazích a při formování vztahových problémů se často setkáváme s iracionalitou, nelogikou a neporozuměním. Některé problémy se rodí dlouho a dlouho zůstávají v latentní, skryté podobě, než se náhle objeví zdánlivě nečekaně a bez příčiny. Někdy je možné pokusit se rozmotat klubko příčin, někdy to nemusí být příliš užitečné. Někdy počtáři nepotřebují vědět „proč dochází k tomu, k čemu dochází uvnitř komunity“, někdy bychom hledáním příčin mohli spíše problém zvětšovat.

Důležité je uskutečňování změn. V takovém případě může být užitečnější pokusit se být blíž tomu konkrétnímu počtáři a pokusit se na něj naladit. Bývá užitečné nechat na sebe počtáře působit a zaměřit se na pocity a reakce, které u mne samotného počtář svým chováním provokuje. Většinou nemáme tak rozsáhlý repertoár našeho chování, abychom dokázali působit výrazně jinak, než jak působíme na jiné počtáře v podobných situacích. Pocity a chování, které počtář vzbuzuje u nás, může být často hodně podobné pocitům a reakcím partnera, se kterým počtář žije (pokud nežije jen se serverem a skupinou HDD v RAID poli, což může samozřejmě mít některé výhody). Pro nás v téhle práci bude důležitější jiné pole, psychické – tzv. psychotop, jenž realizuje u každého jedince průniky s jinými psychotopy a také zde dochází k zrcadlení. U výše uvedeného je předpoklad osobního kontaktu. V kyberprostoru interaguje většinou „jen“ slovní vyjádření na tzv. fórech, fakta zapadají do soukromé logiky jedince a také pod stejným slovem nebo spojením slov můžeme rozumět rozdílně (i přes přítomnost „emotikonů“). Uplatňují se zde fenomény, pro které není prostor v tomto článku.

Ze zkušenosti vztahových terapeutů je to jako hledání a uvědomění si jistého „kouzla“, ke kterému je nutné hledat „protikouzlo“. Protože kouzlo je iracionální a nelogické, může být i protikouzlo nelogické a iracionální. Situaci, kterou počtář vytváří ve svém přirozeném prostředí (poli), bude zpravidla vytvářet i v podmínkách boincterapie či poradenského vedení. A to je možné konstruktivně využít.

„Ve vztazích se hodně často jedná o manipulace s mocí. Moc se ve vztazích projevuje řadou způsobů. Může se jednat o přímé agrese a mocenské strategie, ale moc lze také vyjadřovat a lidi kolem sebe ovládat i přespřílišnou péčí.“ (Smékal 2007)
V našem dalším textu se pokusíme všímat si některých fenoménů, se kterými počtáři do poradny přicházejí na pozadí naplňování vývojových fází vztahu.

Problémy a fáze BOINC života

Vztah se vyvíjí ve fázích, které jsou typické pro určité období vztahu. Každá fáze s sebou nese nějaké úkoly pro počtáře, které musejí být naplněny, aby se vztah mohl zdravě a bezproblémově vyvíjet a přecházet do dalších fází. Pokud nejsou úkoly příslušné fáze splněny, mohou být handicapem do vztahu ve fázích následných.

Přechod mezi fázemi přináší do vztahu tzv. „očekávatelné krize“, protože aktéři se musejí přeorientovat na naplňování nových úkolů, kde jim chybí zkušenosti a algoritmy a také většinou počtáři nepostupují stejně rychle (nejen v kreditové oblasti). Na tyto krize se mohou všichni počtáři do jisté míry připravit.

V následující části si budeme všímat jednotlivých vývojových fází vztahu (jsou vysoce individuální a mohou se prolínat) především z následujících pohledů:

 • Čím jsou charakteristické?
 • Jaké kladou na vztah požadavky?
 • Jaká rizika s sebou nesou, s čím přicházejí lidé v této fázi do boinc poradny a jaké jsou možnosti řešení?
 • Jaké mýty jsou s nimi spojeny? (což je pro pochopení podstaty našeho textu velmi důležité).

V kyberprostoru jsou mnohé z vlastností jedinců „opravdovější“ než v jiných socializovaných rolích, které vyžadují přizpůsobení „face to face“ a určitou normalizaci. Je velká pravděpodobnost, že v osobním setkání se mohou problémy nabyté „v kyberprostoru“ pohnout – účastníci můžou vztah prožít, ne jen myslet.

Úvodní fáze BOINC vztahu (namlouvání)

Pořadí dle boincstats.

 

 • Charakteristika fáze:

  Fáze zamilovanosti, okouzlení, kdy počtáře zpravidla plně přijímáme, zaměřujeme se na vnímání a vnímáme především to pozitivní, negativní stránky podceňujeme. Podceňujeme případné obavy a varovné signály. V této fázi mají počtáři pocit „jedna duše, jedno tělo“, naprostého porozumění, objevují na sobě především podobnosti.

 • Úkoly této fáze (požadavky na vztah):

  Úkolem této fáze je osamostatnit se, zaujmout potencionálního dalšího počtáře, dosáhnout pozitivního vzájemného naladění atd... Jako prostředky jsou využívány především vnější signály:

  • Fyzický zjev (CASE, CPU, MB, RAM, být „in“, dokladování životního stylu..., vliv módy a kultury kyberprostoru). Vnější znaky fungují také jako signál příslušnosti k určité sociální skupině.
  • Zvýšená frekvence souhlasu a obdiv dalšího počtáře (vliv na prožívání toho druhého, který přináší pozitivní podněty).
  • Hledání a upozorňování na podobnosti (čím podobnější, tím větší pocit, že máme něco společného, že vztah mezi námi počtáři je osudový).
 • Rizika v této fázi a důvody pro návštěvu BOINC poradny:

  Mezi hlavní rizika, která se objevují v této fázi patří zklamání při namlouvání. To nejčastěji souvisí:

  • s odlišnou mírou zkušenosti počtáře (zvláště sociální),
  • s odlišnou mírou zralosti počtáře (míra autonomie, sebevědomí),
  • s mírou zranitelnosti svého „vytunovaného“ hrdiny v kyberprostoru,
  • a s tím související odlišnou mírou závislosti počtáře,
  • s prohlubováním nejistoty a „vztahové negramotnosti“ (horší se s každým neúspěchem).

  Do poradny přicházejí tzv. „crunchers“, kteří:

  • mají problémy s navazováním vztahů (s lidmi obecně, IT problémy pomáhají řešit kolegové kontinuálně na svých fórech),
  • a lidé (spíše mladšího věku) s tzv. nemocí PEBS - ParentsEnergyBlockSyndrom, zamezující nonstop běhu počítače, což budí silnou frustraci,
  • mají problémy udržet vztah, který navázali (opakované „oběti vztahů“). Někdy může být užitečná individuální boinc terapie (alespoň zpočátku) a pomoc při vymaňování se z patologických vazeb na ostatní počtáře, dále zařazení do skupiny a posilování sebevědomí, sebejistoty a sociálních, popřípadě IT, či OC dovedností.
 • Mýty spojené s touto fází:

  • „Sedávej počtáři v koutě“.
  • „Počtář se musí za každou cenu bránit sebemenší závislosti, protože jenom tak se ochrání před zklamáním“.

Vzájemné adaptace a počátek rodiny, týmu

 • Charakteristika fáze:

  Počátkem rodiny zde nemáme na mysli jen život po vstupu do týmu, ale také fázi, kdy počtáři spolu žijí a hospodaří i bez týmové příslušnosti!

  V této fázi dochází k určitému rozvolnění vztahu a umístění ho „na zem“ (i když se některé projekty zabývají dalekým Vesmírem). Partneři si více a zřetelněji uvědomují také své odlišnosti. Je to fáze, ve které partneři spolu tráví více času v kyberprostoru, příp. žijí společně, setkávají se na tzv. „CONech“ nebo řeší společné problémy. Jejich bytí se jasněji vymezuje vůči původním týmům. Počtáři přicházejí do vztahu z různých rodin, které mají odlišné zvyklosti, mohou mít různé hodnotové systémy, je v nich odlišně zacházeno s mocí, mají odlišné vztahové modely, které potom částečně nevědomě přenášejí do týmů.

 • Úkoly této fáze (požadavky na vztah):

  K základním úkolům této fáze především patří:

  • uvědomit si vzájemnou odlišnost stejně jako to, co máme společné,
  • započetí procesu vzájemného přizpůsobování, což vyžaduje schopnost respektovat odlišnost druhého počtáře,
  • schopnost konstruktivně komunikovat (metoda konstruktivní hádky),
  • schopnost naslouchat. Partneři musejí sladit své zvyklosti, odlišné názory, přizpůsobit své sexuální chování (to v kyperprostoru zatím vynecháme)
  • naučit se společně plánovat – strategie týmů.

  Rodinné modely počtářů mohou být doplňkové nebo konfliktní, rodiny - týmy mohou být proto nositeli odlišných pravidel a rituálů.

 • Rizika v této fázi a důvody pro návštěvu poradny:

  Mezi riziky této fáze lze vnímat:

  • Problémy vyplývající ze zreálnění a zprozaičtění vztahů. Po výrazně emotivní úvodní fázi se někteří počtáři dostávají do situace, ve které zjišťují, že nemají tolik společného, jak si představovali, že si nedovedou poradit se zjištěním odlišností a jistého ochladnutí vzájemných projevů. To může zvláště u závislejších počtářů vyvolávat úzkost a pocity nedostatečných projevů citu od ostatních počtářů. To vede často k obviňování jiných počtářů z nedostatku lásky.
  • - Možné počátky „boje o moc“ ve vztahu a první vážnější otevřené konflikty.

  Rozdělení počtářů.

   

  Problémy s odmítáním se začínají zveličovat – začínají se projevovat specifické osobnostní rysy. Komunita začíná sloužit k osobnímu vybití frustrace, kterou není možné rozpustit jinde – jinde jsem totiž „normální“. Počtáři, kteří přicházejí do poradny v této fázi bývají nejčastěji:

  • - Lidé, kteří nezvládli tuto fázi, a které v této adaptační fázi opustil jiný počtář. Tito klienti přicházejí nejčastěji v roli „oběti podlého vztahového gaunera“.
  • - Případně počtáři, kteří mají problémy v některé z dílčích funkcí vztahu (např. trávení volného času).
 • Mýty spojené s touto fází:

  • Ve šťastném vztahu neexistují spory. Pokud počtáři nemají na vše společný názor a neprojevují-li si neustále lásku, znamená to, že se odcizují a nemají se dostatečně rádi.
  • V úspěšném vztahu počtářů neexistují problémy.
  • Pokud se budeme mít dostatečně rádi, překonáme jakékoliv problémy bez většího úsilí.
  • Chování, které mi u počtáře nevyhovuje se změní tím, že ho postupně „převychovám“.
  • Měli bychom velmi pečlivě střežit naši nezávislost na původních týmech a omezit proto s nimi kontakt na naprosté minimum.

Starší tým s počtáři

 • Úkoly této fáze (požadavky na vztah):

  • Naučit se zvládat stereotypii ve vztahu, překonávat vážnější konflikty a problémy ve vztahu počtářů a cíleně pracovat na stále opětovném znovubudování vztahu.
 • Rizika v této fázi a důvody pro návštěvu poradny:

  • Hledání obětního beránka.
  • Počínající selektivní vnímání – souvisí s pamětí, fakta jsou zde užívána v souladu s potřebností názorové platformy jedince – zde počtáře.
 • Mýty spojené s touto fází:

  • Ke šťastnému vztahu letitých počtářů se dospěje spontánně a od kolegů to nevyžaduje žádné výjimečné úsilí.
  • Počtáři by měli být tak nesobečtí, jak je to jen možné a měli by se vzdát pomyšlení na vlastní, individuální potřeby. Měli by se plně oddat výhradně zájmům týmu.
  • V počtářské debatě je vždy jeden, který má pravdu a ten druhý se mýlí. Jde jen o to, aby ten, který tu pravdu má, přiměl toho, který se mýlí, aby se k pravdě, kterou hlásá, přiklonil.
  • Jestliže v rodině počtářů něco neklape, měl by se vždy hledat viník.
  • Po mnoha letech počítání se počtáři znají natolik dobře, že je zbytečné cíleně pečovat o vztah a snažit se vymýšlet něco nového.

Shrnutí

Shrňme obecné poznatky pro terapii, které vyvozujeme z rozboru problémů ve vývoji manželského vztahu (Kratochvíl 2000).

V období trvajícího namlouvání může být účelným podpoření otevřených projevů lásky jako motivačního faktoru vzájemného přizpůsobení, v krizovém období je účelnější zabezpečit věcné fungování instrumentálních složek soužití bez milostných emočních projevů.

Uplatňuje se i princip alternativních cest, to znamená, že různé postupy, někdy i zcela protikladné, mohou vést různými cestami k témuž konečnému cíli.

Zlepšení souladu BOINC komunity můžeme dosáhnout:

 • tím, že naučíme počtáře otevřeně ventilovat nepříjemné pocity,
 • tím, že porozumíme omezenosti komunikace a vývoji postojů,
 • tím, že objasníme souvislosti a dokonale porozumíme vzájemným očekáváním, nebo tím, že přestaneme hledat jakékoliv souvislosti a začneme měnit současné chování,
 • tím, že u krizí projevíme trpělivost v jejich průběhu, vyvarujeme se ukvapených rozhodnutí a uchováme si naději na jejich konec,
 • tím, že v boinc poradně necháme každého počtáře mluvit, o čem chce, a trpělivě mu nasloucháme, nebo tím, že je ve společných sezeních usměrňujeme a předepisujeme co mají dělat.

Můžeme tedy vést počtáře k poznání, že problémy a krize se v počtářském soužití objevují zákonitě, tkví v podstatě vztahů a není třeba za nimi hledat „vinu“ některého z počtářů. Můžeme poté doufat, že příchozí noví členové do počtářské komunity budou při navazování vztahů inspirováni konstruktivní komunikací a porozuměním a projdou úspěšně všemi fázemi a zachovají přízeň myšlence BOINC i nadále (v tom případě autor vidí ještě potenciál růstu CZ i SK členů).

Autor také věří, že tímto zjednodušeným, místy jemně humorem odlehčeným, článkem může dojít k částečnému zprůhlednění některých, v běžném žití neuvědomovaných fenoménů, či alespoň přispěje k informovanosti na úrovni myšlení. Má naději, že po úspěšném zvládnutí všech těchto fází se počtář bude dívat na komunitu, které je členem, jinýma očima a přispěje ke zdárnému fungování této myšlenky a jejímu zdravému šíření mezi ostatní. S vědomím, že ve stejném čase se různí počtáři nacházejí v různých fázích vývoje a bude proto zachovávat alespoň částečné porozumění. A protože myšlený ideál není dosažitelný, nebude podléhat skepsi. Jak všichni víme, počtářů, výkonu, CPU a kapacity HDD není nikdy dost.

Naší nadějí, jsou noví počtáři.

Použité materiály:
Smékal, L.: Interní studijní text FF UP Olomouc 2007.
Sobotková, I.: Psychologie rodiny. Praha, Portál 2007.
Kratochvíl, S.: Manželská psychoterapie. Praha, Portál 2000.

Autor:
Daniel Hadra Štach – Boinc tým Space Family

Korektura:
forest – Czech National Team
JardaM - Czech National Team
Honza – boinc.sk

HTML zpracování:
forest – Czech National Team

 

Svůj komentář na tento článek, co by mělo být opraveno, či doplněno můžete napsat do této sekce na našem týmovém fóru. Téma s komentářem k tomuto konkrétnímu článku, by mělo nést stejný název, jako článek na webu.

Rubrika:


Nahoru