Cílem projektu Computing for Sustainable Water je studium vlivu lidské činnosti na rozsáhlé povodí a získání hlubších pohledů na to, co může vést k obnově, zdraví a udržitelnosti tohoto důležitého vodního zdroje. Obrovský výpočetní výkon projektu World Community Grid bude využit k provádění milionů počítačových simulací, abychom lépe porozuměli účinkům vyplývajícím z různých typů lidské činnosti v oblasti Chesapeake Bay. Vědci doufají, že budou schopni aplikovat to, co se z tohoto projektu naučí po celém světě. Tedy i do regionů, které čelí výzvám k  udržitelnému zacházení s vodními zdroji.

Voda je nejhojnějším zdrojem na Zemi, ale svět čelí mnoha problémům s ní souvisejícím. Mezi nimi je i správa sladkovodních zdrojů. Více než 1,2 miliardy lidí nemá přístup k čisté a nekontaminované vodě. Tento problém se stává ve světě stále větším, jelikož se zvyšuje podíl lidí žijících v hustém městském prostředí. Výsledné nároky na vodu se potýkají s rostoucími lidskými aktivitami, které degradují kvalitu dostupné vody. Složitý soubor vzájemně propojených sil způsobuje, že problém je obtížně popsatelný a obtížně řešitelný.
University of Virginia vyvinula kooperativní simulační hru simulující záliv Chesapeake, UVA Bay Game (www.virginia.edu/baygame), která simuluje přírodní prvky a lidskou aktivitu pomocí hráčů reprezentujících pěstitele zemědělských plodin, pozemní stavitele, správce povodí a nejrůznější regulátory. Zábavná hra UVA Bay byla úspěšná v poskytování vzdělávací platformy pro předávání problematiky komplexního chování a řízení povodí.

Abychom lépe porozuměli komplexní přirozenosti a lidské dynamice při práci v tomto složitém systému, byl vyvinut mnohem podrobnější simulační model, který funguje pod projektem World Community Grid. Každá z mnoha milionů počítačových simulací prováděných na počítačích dobrovolníků, kteří poskytují nevyužitý výpočetní výkon tomuto projektu, pomocí jedinečných kombinací širokého spektra předpokladů o přirozených a lidských činnostech, vypočítá výsledné účinky na povodí. Očekáváme, že zkoumáním těchto výsledků vědci pochopí, jak tyto předpoklady ovlivňují celkové zdraví zálivu Chesapeake. S těmito poznatky budou vědci schopni lépe informovat zákonodárce a navrhnout, jaká opatření mohou vést k obnově a udržitelnému hospodaření s vodou.
Konečným cílem je uplatnit tyto znalosti získané díky projektu Computing for Sustainable Water na dalších povodích po celém světě.

Zdroje: World Community Grid
Překlad: Dzordzik
Korektura: forest + JardaM


Nahoru